Tướng Trung Hanh Vỏ Tủ Điện Đến Quyết Chúng Vỏ Tủ Điện Là Trận Quyết

Trung tướng Trần vỏ tủ điện Hanh nhấn mạnh, điều vỏ tủ điện quan trọng nhất để giành vỏ tủ điện thắng lợi mặt trận trên vỏ tủ điện không trước kẻ địch có vỏ tủ điện tiềm lực lớn, vũ khí trang vỏ tủ điện bị hiện đại, thì yếu tố vỏ tủ điện đầu tiên để giành thắng vỏ tủ điện lợi là phải có ý chí dám đánh, vỏ tủ điện quyết đánh, quyết thắng vỏ tủ điện. Trong cuộc chiến vỏ tủ điện ngày đêm, chúng ta đã vỏ tủ điện làm tốt công tác tư tưởng, vỏ tủ điện xây dựng ý chí dám đánh, vỏ tủ điện quyết đánh và quyết thắng vỏ tủ điện đến cán bộ, chiến sỹ toàn vỏ tủ điện quân.

Có thể thấy rằng, vỏ tủ điện trên không là trận quyết vỏ tủ điện chiến có ý nghĩa chiến vỏ tủ điện lược, là trận thử thách chưa vỏ tủ điện từng có trong lịch sử. Chúng ta vỏ tủ điện đã giành thắng lợi to lớn, vỏ tủ điện toàn diện, buộc Mỹ phải vỏ tủ điện chấp nhận mọi điều khoản của vỏ tủ điện về “Chấm dứt chiến tranh, vỏ tủ điện lập lại hòa bình ở Việt vỏ tủ điện Nam, phải rút hết quân vỏ tủ điện Mỹ về nước”. Chiến thắng vỏ tủ điện trên không” đã thể hiện đường vỏ tủ điện lối chính trị, quân sự đúng vỏ tủ điện đắn của Đảng ta, của chân lý vỏ tủ điện

có gì quý hơn tủ cứu hỏa độc lập, tự do” và chế tủ cứu hỏa độ xã hội chủ nghĩa ưu tủ cứu hỏa Việt của nhân dân ta tủ cứu hỏa. Đó là chiến thắng tủ cứu hỏa của sức mạnh chính tủ cứu hỏa trị, tinh thần của toàn tủ cứu hỏa dân tộc, là ý chí quyết tủ cứu hỏa đánh, dám đánh và quyết tủ cứu hỏa tâm đánh thắng giặc Mỹ tủ cứu hỏa xâm lược bằng tất cả tủ cứu hỏa sự mưu trí, dũng cảm tủ cứu hỏavà tinh thần chủ động, tủ cứu hỏa sáng tạo, khắc phục khó tủ cứu hỏa khăn. Đó là chiến thắng tủ cứu hỏa của sự kế thừa và phát tủ cứu hỏa huy truyền thống quân tủ cứu hỏa sự Việt Nam, của đường tủ cứu hỏa lối chiến tranh nhân tủ cứu hỏa dân và nghệ thuật tổ chức tủ cứu hỏa sử dụng lực lượng trong tủ cứu hỏa thế trận phòng không nhân tủ cứu hỏa dân, trong tổ chức hiệp đồng tủ cứu hỏa chiến đấu tạo thành tủ cứu hỏa sức mạnh tổng hợp cả trên tủ cứu hỏa không và mặt đất để chiến tủ cứu hỏa thắng kẻ thù.

 

You might also like

Leave a Reply