Tông Hoằng cười chê Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại

Hạ chiếu xuống quận Hội Kê. Thái thú phụng chỉ, hịch xuống huyện lệnh, định ngày lên đường. Hứa Vũ thấy có quân mệnh, liệu chừng không thể chậm trễ, nói với hai em: Ớ nhà cố gắng cày ruộng đọc sách, như. Dưới châu là quận (đại khái như phủ sau này, trưởng quan của quận là Quận thú, sau đổi là Thái thú. của cha Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại mẹ. Lại dặn những ké nô bộc: Phái cẩn thận an phận nghe lời sai bảo của hai gia chú, sáng dậy đêm ngủ, cùng dựng gia.

Dặn dò xong, thu xếp hành trang. Không dùng xe ngựa của quan phú, tự thuê một cái xe người kéo.

Mang Hướng Dẫn Trùm bắn cá theo một tiểu đồng, Hướng Dẫn Trùm bắn cá nhằm Trường An tiến phát. Qua một số ngày, đến kinh đô, triều kiến nhận chức. Người thành Trường An, đã nghe biết tiếng cái tên Hứa Vũ hiếu đễ nên tranh nhau đến bái phỏng thức kinh(,).

Lúc đó, các quan trong triều trọng vọng, tiếng thơm lan truyền bốn cõi. Các vị đại thần trong triều thấy Hứa Vũ chưa lấy vợ, nhiều người muốn gả con gái cho. Hứa Vũ nghĩ bụng: Ba anh em ta, trum ban ca đều đã cường tráng, đều trum ban ca chưa lấy vợ. Nếu ta lấy trước, không phải là đạo làm anh. Vả lại, ta thuộc gia thế làm ruộng đọc sách, may mà được làm quan trong triều, nay nếu lấy con nhà dòng dõi nhà quan,. Như thế, sợ rằng sẽ làm huỷ hoại môn phong nho nhã của ta, đến khi hai em ta lấy con nhà nghèo hèn, chị em dâu ở với. Bụng suy nghĩ như vậy, nhưng không hề nói ra. Quyền biến chối từ, nói ở nhà đã có vợ tao khang(2 không dám bỏ vự để lấy vợ, sự bị Tông Hoằng cười chê. Mọi người thấy vậy, càng thêm kính trọng.

Hứa Vữ tinh thống kinh thuật, mổi khi triều đình có chính sự lớn, các công khanh không quyết được, thường vẫn.

You might also like

Leave a Reply